گروه ریاضی هشتم

گروه ریاضی (ویژه ی همه ی پایه ها)
گروه ریاضی(ویژه ی همه ی پایه ها)مساحت و محیط شکل های هندسی۳ مطلب در فروردين ۱۳۹۵ ثبت شده است

مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش 

محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

〰🌹〰

 مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 

محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

〰🌹〰

مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2 

محیط مثلث = مجموع سه ضلع

〰🌹〰

 مساحت مثلث متساوی الاضلاع = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 

محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3

〰🌹〰

مساحت مثلث متساوی الساقین = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 

محیط مثلث متساوی الساقین= مجموع سه ضلع

〰🌹〰

 مساحت مثلث قائم الزاویه = ( قاعده × ارتفاع ) ÷ 2 

محیط مثلث قائم الزاویه = مجموع سه ضلع

〰🌹〰

 مساحت ذوزنقه = ( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع ÷  2

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

〰🌹〰

 مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2 

محیط لوزی = یک ضلع × 4

〰🌹〰

 مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع 

محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

〰🌹〰

مساحت دایره = عدد پی ( 3/14 ) × شعاع × شعاع 

محیط دایره = عدد پی ( 3/14 ) × قطر

〰🌹〰

مساحت کره = 4 × 3/14 × شعاع به توان دو 

حجم کره = چهار سوم × 3/14 × شعاع به توان سه

〰🌹〰


 مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 3/14 

〰🌹〰

محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

〰🌹〰

 حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع 

حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع ( طول یال×مساحت یک وجه)

〰🌹〰

حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم 

〰🌹〰

مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع   حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

سطح کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی ( مساحت مجموع دو قاعده + ارتفاع × پیرامون قاعده )

〰🌹〰

 مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی 

مساحت کلی منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

〰🌹〰

حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع


علی شهرکی
موافقین۰ مخالفین۰
چهارشنبه, ۱۸ فروردين ۱۳۹۵، ۰۳:۳۵ ب.ظ
شعار ما :دنیا منتظر توست همین حالا شروع کن